INITIATIVA LEGISLATIVA

„EGALIZAREA SANSELOR PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP IN ROMANIA"

elaborata si sustinuta de catre

CONSILIUL NATIONAL AL DIZABILITATII  DIN ROMANIA – CNDR

 

Nr. de inregistrare CNDR - Nr.186/25.05.2005

Nr. de inregistrare ANPH – Nr. 3734/25.05.2005

 

„EGALIZAREA SANSELOR PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP IN ROMANIA"

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art.1.- (1) Prezenta lege cuprinde masurile ce se impun pentru exercitarea drepturilor  persoanelor cu handicap la: un regim special de prevenire si de agravare a handicapului, depistare precoce si interventie timpurie, reabilitare, ingrijire medicala, servicii de sprijin, educatie, orientare, formare si reconversie profesionala, incadrare in munca, acces la mediul ambiant, educatie, cultura, informatii si comunicare, garantarea unui minim de resurse care sa-i permita acoperirea tuturor nevoilor esentiale de viata, integritate personala si protectie juridica.

(2) Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor  persoanelor cu handicap prevazute la art.1.

Art.2. – Ministerele, organele administratiei publice centrale si locale, organismele private autorizate, persoanele fizice si juridice care au atributii in aplicarea masurilor stabilite prin prezenta lege, sunt obligate sa respecte, sa promoveze si sa garanteze drepturile  persoanelor cu handicap, stabilite prin Constitutia Romaniei si lege, in concordanta cu prevederile din actele internationale in materie la care Romania este parte.

Art.3. - Prezenta lege, oricare alte reglementari adoptate in domeniul respectarii, promovarii si garantarii drepturilor  persoanelor cu handicap precum si orice act juridic emis sau, dupa caz, incheiat in acest domeniu, asigura realizarea unei politici nationale de egalizare a sanselor.

 Art.4. - Persoana care are limite in desfasurarea unor activitati sau are restrictii de participare la viata sociala datorita afectarii unor functii sau structuri ale organismului, se numeste in contextul prezentei legi persoana cu handicap, copil sau adult.

Art.5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Handicap – Rezultatul interactiunii dintre deficienta si dizabilitate/incapacitate, care decurge din mediul fizic, social si cultural in care traieste persoana, care provoaca o pierdere partiala sau totala a autonomiei acesteia.

b) Deficienta – absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii a organismului. Aceasta poate fi de origine congenitala sau rezultatul unui accident, dar si al unor conditii negative de mediu.

c) Dizabilitate/Incapacitatea – afectarea uneia sau mai multor functii esentiale ale fiintei umane, de natura sa diminueze libertatea de expresie sau de actiune a acesteia in interactiune cu mediul social.

d) Alocatie cu caracter compensatoriu – dreptul la compensarea consecintelor handicapului, in scopul egalizarii de sanse a persoanei cu handicap cu ceilalti membri ai societatii.

e) Ghid de comunicare - persoana care acorda asistenta persoanelor cu surdocecitate.

f) Interpret in limbaj mimico-gestual – persoana care asigura comunicarea intre persoana cu deficienta de auz, surdocecitate si alte persoane fizice si juridice..

g) Egalizarea sanselor – este procesul prin care diferitele sisteme sociale si ale mediului: servicii medicale, sociale, infrastructura, servicii, activitati informative, documentare, etc., devin accesibile oricarui cetatean, deci si persoanelor cu handicap.

a) Participare - este implicarea unei persoane in situatii de viata; semnifica perspectiva societala a functionarii;

b) Restrictii de participare - sunt problemele pe care un individ le poate avea in implicarea in situatii de viata.

c) Factori de mediu - reprezinta toate aspectele externe sau intrinsece ale lumii, care formeaza contextul vietii unui individ; ei includ: lumea fizica naturala, lumea fizica artificiala - construita de om -, ceilalti oameni, diferite relatii si roluri, atitudini si valori, sisteme si servicii sociale, politici, legi si reguli.

d) Reabilitarea – se refera la un proces destinat sa dea posibilitatea persoanelor cu handicap sa ajunga sau sa-si pastreze nivelele functionale fizice, senzoriale, psihice si/sau sociale  optime, furnizandu-le acestora instrumente cu ajutorul carora isi pot schimba viata in directia obtinerii unui grad cat mai mare de independenta.

e) Plan de servicii personalizat – reprezinta un instrument de planificare si coordonare generala a serviciilor oferite persoanelor cu handicap: educatie, reabilitare /recuperare, servicii medicale, de sprijin, sociale, orientare si formare profesionala; acest instrument insoteste persoana cu handicap si orienteaza catre serviciile sectoriale si multidisciplinare existente.

f) Plan de interventie personalizat – fixeaza obiective pe termen mediu si scurt, precizand modalitatile de interventie si suport pentru persoanele cu handicap, prin care se realizeaza obiectivele generale propuse de planul de servicii personalizat.

CAPITOLUL II

Depistarea precoce si interventia timpurie

Prevenirea instalarii si agravarii handicapului

Sectiunea 1

Depistarea precoce si interventia timpurie

Art.6. - Dreptul la depistare precoce si la interventie timpurie constituie o prioritate de actiune in asigurarea egalizarii sanselor pentru copiii cu handicap.

Art.7. – (1) Organele de specialitate ale administratie publice centrale si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele necesare dezvoltarii serviciilor de depistare precoce si interventie timpurie.

(2) Autoritatile publice locale incheie conventii/contracte cu organismele private autorizate pentru acordarea de servicii, conform prevederilor alin.(1), in cadrul unui parteneriat public privat.

Sectiunea a 2-a

Prevenirea instalarii si agravarii handicapului

Art.8. -  Prevenirea include o diversitate de actiuni: ingrijirea primara a sanatatii, ingrijirea prenatala si cea postnatala, informarea si consilierea parintilor, educatia in domeniul nutritiei, campaniile de imunizari impotriva bolilor contagioase, masurile de control al maladiilor endemice, elaborarea regulamentelor de protectie a muncii si a programelor de prevenire a accidentelor in diferite medii, inclusiv adaptarea locurilor de munca pentru prevenirea aparitiei bolilor profesionale si incapacitatilor rezultate din poluarea mediului sau in urma conflictelor armate.

Art.9. - Prevenirea agravarii deficientei este un proces destinat sa dea posibilitatea persoanelor cu handicap sa-si pastreze nivelul functional fizic, senzorial, intelectual, psihic la care au ajuns, cat mai mult timp posibil, furnizandu-le in acelasi timp instrumentele cu ajutorul carora isi pot compensa pierderea sau limitarea acestor functii.

Art.10. – (1) Organele de specialitate ale administratie publice centrale si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele necesare dezvoltarii de servicii, pentru a preveni aparitia deficientelor fizice, senzoriale, mentale si psihice si pentru a preveni agravarea deficientei.

(2) Autoritatile administratiei publice locale incheie conventii/contracte cu organismele private autorizate pentru acordarea de servicii, conform prevederilor, alin. (1) in cadrul unui parteneriat public privat.

  CAPITOLUL III

Evaluarea handicapului

Art.11. -  Incadrarea intr-o categorie de persoana cu handicap se face printr-o decizie emisa de Comisia Judeteana de Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap.

Art.12. - In contextul procesului de evaluare complexa, in stabilirea eventualului handicap, alaturi de examinarea functionalitatii organismului, se va lua in considerare si functionarea in contextul de viata si activitate, interactiunea cu factorii de  mediu.

Art.13. - Stabilirea starii de handicap trebuie sa duca la cresterea calitatii vietii persoanei in cauza, prin proiectarea de planuri de servicii personalizate si planuri de interventie personalizate, cu rolul de egalizare a sanselor si de promovare a participarii sociale a persoanelor cu handicap.

Art.14. -  Comisiile Judetene de Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap se afla in coordonarea Comisiei Nationale de Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap.

Art.15. - Decizia emisa prevazuta la art.11. poate fi contestata la Comisia Nationala de Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap.

Art.16. - Deciziile emise de Comisia Nationala de Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap pot fi atacate potrivit legii Conteciosului Administrativ Nr.29/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate institutiei fiind scutite de taxa judiciara de timbru, instanta competenta fiind cea de la domiciliul sau resedinta solicitantului.

Art.17. - Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei,  Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza, in parteneriat cu Consiliul National al Dizabilitatii din Romania ghidul metodologic pentru evaluarea complexa si Grila nationala de incadrare intr-un grad de handicap, care vor fi aprobate printr-un ordin comun emis la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art.18. - Modul de functionare, de finantare si componenta Comisiei Nationale de Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap si a Comisiilor Judetene de Evaluare Complexa Persoanelor cu Handicap, se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Educatiei si Cercetarii in parteneriat cu Consiliul National al Dizabilitatii din Romania, cu avizul Ministerului Finantelor la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV

Reabilitarea, asistenta medicala

Servicii de sprijin

Sectiunea 1

Reabilitarea

Art.19. - Persoana cu handicap va beneficia de program individual de reabilitare/recuperare si de servicii de reabilitare/recuperare. 

Art.20. - (1) Daca persoana cu handicap nu poate beneficia de programul individual de reabilitare/recuperare, din motive independente de vointa ei, ea va fi indrumata spre cel mai apropiat centru de servicii existent.

(2) Persoana care insoteste copilul sau adultul cu handicap grav la recomandarea medicului specialist, in conditiile alin.(1) beneficiaza de servicii de cazare si masa gratuite. Modalitatea de decontare se stabileste prin ordin comun emis de Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 Art.21. – (1) Organele de specialitate ale administratie publice centrale si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure resursele necesare dezvoltarii si functionarii serviciilor de reabilitare/recuperare.

(2) Autoritatile administratiei publice locale incheie conventii/contracte cu organismele private autorizate pentru acordarea de servicii, prevazute la alin.(1) in cadrul unui parteneriat public privat.

Sectiunea a 2-a

Asistenta medicala

Art.22. -  Persoana cu handicap are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge si de a beneficia de servicii medicale si de asistenta farmaceutica. 

Art.23. – Asistenta medicala pentru persoanele cu handicap se acorda in conformitate cu prevederile OUG 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.24. - Oricare ar fi tipul si gradul de handicap, asistenta medicala trebuie completata in mod egal cu mijloace de interventie psiho-pedagogice si sociale pentru adaptarea la necesitatile persoanei cu handicap, cat si pentru restabilirea functiilor fizice, senzoriale si mentale.

Art.25. - Persoanele care au in intretinere un copil cu handicap beneficiaza de concedii medicale pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita tratament pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani.

Art.26. - (1) Persoanele cu handicap grav si accentuat, copii sau adulti - beneficiaza de gratuitatea serviciilor de cazare si masa in spitale pe teritoriul Romaniei.

(2) Persoana care insoteste copilul sau adultul cu handicap grav la recomandarea medicului specialist prevazute de alin. (1) va beneficia de servicii de cazare si masa gratuite in spitale pe teritoriul Romaniei. Modalitatea de decontare se stabileste prin ordin comun emis de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art.27. - (1) Persoanele cu handicap grav si accentuat, copii sau adulti beneficiaza de gratuitatea serviciilor de masa si cazare in statiuni balneo-climaterice pe teritoriul Romaniei.

(2) Persoana care insoteste copilul sau adultul cui handicap grav la recomandarea medicului specialist prevazute de alin.(1) va beneficia de servicii de cazare si masa

gratuite in statiuni balneo-climaterice pe teritoriul Romaniei. Modalitatea de decontare se stabileste prin ordin comun emis de Ministerul Sanatatii, Ministerul Solidaritatii Sociale si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 Art.28. – (1)  Drepturile acordate prin prevederile art.25  se suporta din fonduri alocate din bugetul Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

(2) Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in parteneriat cu Consiliul National al Dizabilitatii din Romania, elaboreaza un program national de reabilitare, aprobat prin hotarare a Guvernului la 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) Modalitatea de finantare a acestui program se stabileste prin hotarare a Guvernului, emisa de Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Finantelor Publice, la 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 

Sectiunea a 3 -a

Servicii de sprijin

Art.29. -  Pentru asigurarea independentei in viata de zi cu zi, cat si pentru exercitarea drepturilor lor, persoanele cu handicap au asigurate servicii de sprijin: instrumente de asistare, servicii comunitare pentru persoane cu handicap.

Art.30. - (1) Persoanele cu handicap au dreptul sa beneficieze de dispozitive de asistare gratuite: proteze, aparatura si materiale ajutatoare compensatorii, aparate auditive pentru surzi, hipoacuzici si persoane cu surdocecitate, lentile de contact-ochelari pentru ambliopi si pentru persoane cu surdocecitate, aparatura de semnalizare vizuala: telefon cu teletext, telefax, avertizoare antifurt/incendiu; orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, scaune rulante, implanturi cardiace, dispozitive de adaptare a autovehiculelor.

(2)  Sumele necesare pentru finantarea la timp a dispozitivelor de asistare prevazute la alin.(1) se suporta din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate gestionat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate intr-un procent de 6% din bugetul total al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Acest buget se va repartiza Caselor de Asigurari de Sanatate Judetene conform consumului istoric corelat cu cererea reala.

(3) Nerespectarea prevederilor de la alin.(2) se considera discriminare la adresa persoanelor cu handicap.

Art.31. - Introducerea in tara, o data la 5 ani, la alegere, de motociclete, motorete sau autoturisme in folosinta persoanei cu handicap grav sau accentuat, dupa caz a familiei care are in ingrijire o persoana cu handicap grav sau accentuat este scutita de plata taxelor vamale.

Art.32. - Dreptul de a beneficia de servicii comunitare constituie o prioritate de actiune in asigurarea de sanse egale pentru persoanele cu handicap.

Art.33. - Aceste servicii se realizeaza la cerere si cu consimtamantul persoanei cu handicap si/sau a familiei persoanei cu handicap

Art.34. - Serviciile comunitare pentru persoanele cu handicap mentin persoana cu handicap in mediul ei obisnuit si furnizeaza prestari diverse: ajutor in gospodarie, masa la domiciliu, asistenta in ingrijirea copiilor, servicii de infirmiera, interpret in limbaj mimico-gestual pentru persoanele surde, consiliere si orice alte servicii specifice care raspund nevoilor personale ale acestora.

Art.35. – (1) Organele de specialitate ale administratie publice centrale si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele  necesare pentru infiintarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoanele cu handicap.

(2)  Autoritatile administratiei publice locale incheie conventii/contracte cu organismele private autorizate pentru acordarea de servicii prevazute la alin. (1) in cadrul unui parteneriat public privat.

CAPITOLUL V

Educatia persoanelor cu handicap

Art.36. - Toate persoanele cu handicap, indiferent de natura sau gradul handicapului lor, au dreptul la o educatie gratuita adecvata, adaptata nevoilor si dorintelor acestora.

Art.37. - Educatia permite persoanelor cu handicap sa ajunga la o independenta economica, atat cat este posibil si sa contribuie la dezvoltarea sociala a societatii romanesti.  

Art.38. - Persoanele cu handicap si familiile lor sunt principalul factor de decizie cu privire la orientarea catre serviciile educative de care beneficiaza.

Art.39. - Autoritatile si institutiile scolare de toate tipurile au obligatia de a asigura conditiile si serviciile de ordin ambiental necesare in unitatile scolare (speciale sau obisnuite), pentru a facilita accesul si deplasarea in cladiri si spatii scolare a persoanelor cu handicap.

Art.40. - Integrarea scolara a copiilor si persoanelor cu handicap se poate realiza atat in invatamant obisnuit – individual, in grupe, clase sau alte structuri integrate - cat si in unitati scolare speciale.

Art.41. – Persoana cu handicap integrata in invatamantul obisnuit sau special, beneficiaza de drepturile de protectie sociala sau speciala, care i se cuvin potrivit legii.

Art.42.  - Masurile de educatie  speciala – acordate individual sau in structurile integrate au in vedere:

a) pregatirea profesorilor si a claselor in vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap in grupe/clase de invatamant obisnuit;

b) asigurarea grupei/clasei cu servicii de sprijin si specialisti (psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuti, cadre didactice/personal itinerant de sprijin etc.) care sa asigure reabilitarea elevilor cu handicap concomitent cu desfasurarea procesului educativ;

c) reducerea corespunzatoare a efectivelor de elevi, cu cel putin 3 la fiecare elev cu handicap integrat in grupa/clasa, in functie de gravitatea deficientei.

Art.43. - (1) Educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului national de educatie/ invatamant, coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

(2) Educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin:

a) grupe/clase obisnuite de invatamant, cu forme de sprijin, ca structuri de educatie/invatamant special(a) integrat(a);

b) grupe/clase speciale in unitati obisnuite de invatamant;

c) unitati scolare speciale;

d) alternative educationale si scolarizare la domiciliu.            

(3) Unitatile scolare speciale instituie relatii de cooperare cu scolile obisnuite, familii si comunitati ; scolile speciale pot deveni centre de resurse pentru acestea in conditiile stipulate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

(4) Educatia persoanelor cu handicap se organizeaza la nivelul invatamantului prescolar (inclusiv sub varsta de 3 ani, atunci cand este necesar), primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal.

Art.44. - Pentru egalitate de sanse cat si pentru a permite unui numar cat mai mare de copii si/sau persoane cu handicap sa frecventeze scolile, se asigura sprijinul necesar prin:

a) scutirea de taxe scolare;

b) efective reduse (4-12) de copii/elevi in grupa/clasa;

c) accesul la curriculum national prin flexibilizarea, adaptarea si personalizarea acestuia;

d) asigurarea gratuita a manualelor si materialelor auxiliare (aparaturii, echipamentului sau mijloacelor tehnice necesare procesului de invatamant desfasurat in scoala sau la domiciliu);

e) adaptarea sistemului de evaluare a progresului scolar si a notarii in functie de progresele personale fizice, psihice si senzoriale ale persoanelor cu handicap, cat si in functie de particularitatile/cerintele educative speciale;

f) accesul gratuit la toate resursele de reabilitare/recuperare necesare pe perioada scolarizarii: servicii de reabilitare psiho-pedagogica, medicala si sociala, alte servicii de interventie specifica, accesibile si disponibile in comunitate sau in unitati specializate, inclusiv in cele de educatie speciala;

g) accesul la specialisti, cadre didactice si personal auxiliar calificat in mod expres pentru educatia persoanelor cu handicap;

h) asistenta medicala gratuita, pe perioada frecventarii unei institutii scolare, pentru medicamentatia care se adreseaza deficientelor sau tulburarilor specifice, fara de care persoana nu poate participa la activitatea scolara;

i) asigurarea de proteze auditive gratuite elevilor cu deficiente de auz si cu surdocecitate;

j) asigurarea instruirii elevilor cu deficiente senzoriale si cu surdocecitate se face in conformitate cu nevoile speciale ale acestora;

k) pregatirea scolara la domiciliu a persoanelor ce nu pot frecventa nici o alta alternativa educationala pe durata invatamantului obligatoriu, in conformitate cu normele specifice elaborate in acest sens de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii;

l) transportul de la domiciliu la scoala si de la scoala la domiciliu in cazul persoanelor cu handicap care necesita aceasta forma de protectie speciala.

Art.45. - Participarea persoanelor cu handicap la examene care marcheaza accesul pe diferite trepte/niveluri de invatamant care conduc la invatamantul universitar (postuniversitar), ori la sustinerea unor examene de diferenta, se face prin asigurarea egalitatii de sanse, respectiv prin adaptarea procedurilor de examinare, in functie de particularitatile de invatare si comunicare a persoanei in cauza. Aceste adaptari sunt stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii  prin ordin al ministrului la 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art.46. - (1)Educatia adultilor cu handicap se realizeaza printr-o gama larga de posibilitati, inclusiv invatarea elementelor de baza ale vietii independente si educatia specializata.          

(2) Educatia adultilor cu handicap se face in cadrul unui Program de educatie pentru adulti cu handicap.

(3) Programul de educatie pentru adulti cu handicap, parte componenta a Programului National de Educatie a Adultilor, are ca obiective:

a) crearea unei structuri institutionale;

b) reglementarea modului de organizare si finantare/autofinantare a cursurilor si a programelor;

c) reglementarea certificarii si recunoasterii studiilor realizate in cadrul institutiilor Ministerului Educatiei si Cercetarii si in cadrul altor institutii abilitate.

APITOLUL VI

Accesibilitati  pentru  persoanele  cu  handicap

Sectiunea 1

Accesibilitate la mediul fizic/transport

Art.47. - In procesul de egalizare a sanselor pentru persoanele cu handicap in toate aspectele vietii cotidiene, accesibilizarea se face prin programe care sa faca mediul fizic accesibil, si prin luarea unor masuri care sa ofere acces nediscriminat la transport, educatie, informare, comunicare, cultura, petrecerea timpului liber.

Art.48. - (1) Cladirile institutiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuintele construite din fonduri publice, mijloacele de transport in comun, telefoanele publice, precum si caile de acces vor fi amenajate astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap. Cladirile de patrimoniu si cele istorice se vor amenaja respectandu-se caracteristicile arhitecturale.

(2) Lucrarile de amenajare a acestora se vor face in conformitate cu prevederile legii, iar costurile vor fi suportate, dupa caz, din bugetele proprii ale ministerelor, ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si din bugetele autoritatilor publice locale.

Art.49. - Autoritatile prevazute de lege vor elibera autorizatia de constructie pentru cladirile publice ce urmeaza a se construi, numai in conditiile respectarii Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ N.P. 051/2001 elaborat de I.P.C.T.-S.A. si aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si publicat in Monitorul Oficial al  Romaniei, Partea I. Fac exceptie de la aceasta prevedere constructiile personale si anexele acestora.

Art.50. - (1) Toate lucrarile de refacere, reparatii, reconstructie sau consolidare a drumurilor publice, a institutiilor publice, a celor culturale, sportive si de petrecere a timpului liber, a magazinelor si restaurantelor, a sediilor prestatorilor de servicii catre populatie vor fi proiectate si executate astfel incat sa respecte prevederile normativului prevazut la art. 49.

(2) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi adaptate toate cladirile institutiilor publice, culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, precum si caile publice de acces pentru a permite accesul neingradit al persoanelor cu handicap.

(3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor respecta prevederile normativului mentionat la art. 49 pentru locuintele care se vor construi sau se vor repara cu fonduri de la bugetul de stat.

(4) Cel putin 20% din locuintele construite cu fonduri de la bugetul de stat vor fi adaptate, cel mai tarziu pana la 31 decembrie 2006, in conformitate cu normativul mentionat la art. 49.

(5) Locuintele persoanelor cu handicap vor fi accesibilizate, iar mediul lor de viata va fi adaptat la o utilizare interactiva, in functie de nevoile individuale, la cerere, pana la 31 decembrie 2010.

(6) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, telefoanele publice vor fi montate si amenajate cu respectarea prevederilor normativului mentionat la art. 49. Locul de montare si numarul telefoanelor publice accesibile vor fi stabilite printr-un protocol national, respectiv local, semnat de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Directiile regionale, ROMTELECOM, organizatiile nationale si locale pentru persoanele cu handicap. Acest protocol va fi reinnoit in fiecare an, in functie de necesitatile persoanelor cu handicap.

Art.51. - (1) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi va fi infiintata o scoala de dresaj a cainilor ghizi pentru persoane nevazatoare sau persoane cu surdocecitate.

(2) Cainele ghid, care insoteste o persoana cu handicap, are acces liber si gratuit in toate locurile publice si mijloacele de transport in comun.

Art.52. - In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi persoanele cu handicap vor beneficia de un  card-legitimatie, pentru locurile de parcare gratuite. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card beneficiaza de drept gratuit de parcare.

Art.53. - (1) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in spatiile de parcare de pe langa institutiile de  interes public, ca si in celelalte spatii de parcare organizate vor fi amenajate, rezervate si semnalizate, prin semnul international, minimum 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de 2 locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor care transporta persoane cu handicap; totodata in spatiile de parcare ale domeniului public, administratorul acestora va repartiza locuri de parcare gratuite persoanelor cu handicap care au solicitat si au nevoie de parcare ( pe raza domiciliului sau resedintei).

(2) Este interzisa parcarea altor mijloace de transport pe locuri de parcare rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoane cu handicap.

(3) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin.(2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 la 10.000.000 lei.

(4) Pana la data de 31 decembrie 2006 toate statiile de transport in comun vor fi amenajate pentru a permite accesul neingradit al persoanelor cu handicap.

(5) Pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa monteze sisteme de semnalizare sonora si vizuala la trecerile de pietoni pentru persoanele cu handicap, precum si panouri de afisaj in mijloacele de transport public si pe drumurile publice.

Art.54. - (1) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, toate societatile sau regiile de transport in comun, urban sau interurban, au obligatia sa achizitioneze mijloace de transport special adaptate pentru accesul neingradit al persoanelor cu handicap.

(2) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, producatorii de mijloace de transport in comun au obligatia sa introduca in fabricatie mijloace de transport adaptate accesului neingradit al persoanelor cu handicap.

Art.55. -  (1) Nerespectarea dispozitiilor in conformitate cu art.50 alin.(1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Inspectiilor regionale din subordinea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Contravaloarea amenzilor incasate se varsa la bugetul Consiliului Judetean respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si este folosit pentru realizarea accesibilitatilor prevazute la art. 50 alin (5).

Art.56. – (1) Nerespectarea drepturilor in conformitate cu prevederile art. 53 alin (1), alin (5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 53 alin (3), art. 56 alin (1), si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Inspectiilor regionale din subordinea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Contravaloarea amenzilor incasate se varsa la bugetul Consiliului Judetean respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si este folosit pentru realizarea accesibilitatilor prevazute la art. 50 alin (5).

Art.57 – (1) Valoarea amenzii in conformitate cu art. 55 alin (1) art. 56 alin (1), va fii reactualizata in functie de indicele inflatiei o data la 6 luni, si se aplica din nou pana cand institutiile in cauza se vor conforma dispozitiilor de la art. 50 alin (1); art. 53 alin (1), alin (5).

 2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Inspectiilor regionale din subordinea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Contravaloarea amenzilor incasate se varsa la bugetul Consiliului Judetean respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si este folosit pentru realizarea accesibilitatilor prevazute la art. 50 alin (5).

Sectiunea a 2-a

Acces la educatie, cultura, informatie, comunicare

Art.58. -  In termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor lua urmatoarele masuri:

a) manualele scolare pentru ambliopi, sa fie  tiparite cu litere marite;

b) unitatile scolare si bibliotecile pentru ambliopi sa fie dotate cu megascoape;

c) se infiinteaza servicii de inregistrare in sistem audio-magnetic si audio-electric a cartilor si materialelor informative necesare sau solicitate in unitati scolare si biblioteci;

d) sa se infiinteze in fiecare biblioteca publica judeteana, o sectie pentru nevazatori          cu carte in alfabet Braille pe caseta audio, pe compact discuri sau in format electronic;

e) institutiile scolare, organizatiile nevazatorilor sa fie dotate cu tipografii Braille performante, cu echipamente electronice de scanare si lectura vocala (masini de citit).

Art.59. - Finantarea accesului la educatie si cultura, in conformitate cu art.58 se asigura pe principiul impartirii responsabilitatii intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si  Ministerul Administratiei si Internelor si se stabileste prin hotarare a Guvernului emisa la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art.60. - In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, toate institutiile publice vor asigura, in functie de necesitati, interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual pentru relatiile directe cu persoane cu deficiente de auz si  cu surdocecitate.

 Art.61. - Persoanele cu handicap, familiile/sustinatorii acestora au acces la toate informatiile referitoare la diagnostic, drepturi, servicii si programe disponibile, in toate stadiile acestora. Aceste informatii sunt prezentate intr-o forma accesibila de catre: Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu celelalte ministerele si organe ale administratiei publice centrale si locale care au atributii in aplicarea masurilor stabilite prin prezenta lege.

Art.62. - In vederea participarii persoanelor cu handicap la viata sociala, se adopta masuri care fac accesibile mijloacele de comunicare/informare dupa cum urmeaza:

a) utilizarea pictogramelor in toate serviciile publice, cu termen final 2007;

b) adaptarea telefoanelor, cu telefax si teletex pentru persoanele surde si cu surdocecitate, cu termen final 2007;

c) asigurarea programelor de voce electronica (sinteza vocala) si de afisaj (display) Braille pentru calculatoare, cu termen final 2007;

d) introducerea sistemului de descriere vocala (audiodescriptie) in intervalele de timp posibile, a secventelor vizuale din filme documentare si filme artistice de catre postul de televiziune public, cu termen final 2007;

e) subtitrarea si interpretarea in limbaj mimico-gestual a emisiunilor de stiri ale televiziunii publice, cu termen final 2007;

Art.63. - Finantarea accesului la mijloacele de comunicare/informare prevazute la  art.62 se asigura conform principiului impartirii responsabilitatii intre ministerele de resort si se stabileste prin hotarare a Guvernului emis la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art.64. - Nerespectarea dispozitiilor prevazute la: art.50, art.51 (1), art.53 alin.(1), (2), (4), si (5), art.54, art.58; art.60; art.62; este discriminare la adresa persoanelor cu handicap din Romania.

CAPITOLUL VII

Protectia sociala. Protectia speciala

Asistenta in domeniul veniturilor

Art.65. -  Persoana cu handicap are acces la sistemul de protectie sociala, asigurari sociale si de sanatate, sau la alte masuri de protectie sociala, ca orice alt cetatean din Romania.

Art.66. - Suplimentar fata de protectia sociala generala, pentru garantarea egalitatii de sanse,  persoana cu handicap beneficiaza de o protectie speciala corespunzatoare.

Art.67. - Protectia speciala cuprinde totalitatea actiunilor intreprinse de societate in vederea inlaturarii sau diminuarii consecintelor pe care handicapul, considerat un factor de risc social, o are asupra nivelului de trai al persoanei cu handicap.

Art.68. - (1) Persoanele cu handicap grav si accentuat, copii si adulti, beneficiaza  de gratuitate pentru urmatoarele servicii sau, optional, de echivalentul valoric al acestora:

a) transport urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata si subteran. De acest drept se bucura si asistentii personali, ghizii de de comunicare si insotitorii persoanelor nevazatoare.

b) transport interurban, la alegere, cu tren de persoane clasa a II-a, cu autobuze, microbuze si nave pentru transportul fluvial, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an pentru persoanele cu handicap grav si asistentii personali, ghizii de comunicare si insotitorii persoanelor nevezatoare si in limita a 6 calatorii dus-intors pe an pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav care necesita control medical periodic in alte localitati decat cele de domiciliu, precum si asistentii personali/ghizii de comunicare ai acestora cat si persoanele cu handicap accentuat, pot beneficia de un numar mai mare de calatorii decat limita prevazuta la lit. b, la recomandarea centrului medical in a carui evidenta se afla.

(2) Abonamentul radio-tv, abonamentul telefonic cu 400 de impulsuri telefonice incluse, pentru persoane cu handicap grav, cat si pentru familiile acestora daca au domiciliul comun si cu 200 de impulsuri incluse pentru persoanele cu handicap accentuat.

(3) Prioritate la instalarea postului telefonic si scutire de plata a taxei de instalare pentru persoane cu handicap grav si accentuat cat si pentru familiile acestora daca au domiciliu comun.

Art.69.  – (1) Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) prioritate la inchirierea construirea si cumpararea locuintelor construite din fondul de stat, a locuintelor sociale in conditiile legii, si repartizarea la cerere a apratamentelor la niveluri inferioare ale imobilelor.

b) stabilirea chiriei la o valoare echivalenta cu 50% din valoarea chiriei in conditiile legii pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinta detinute de stat sau de unitati administartive ale acestuia.

c) acordarea in cuantum de cel putin 25% din fondul de locuinte sociale pentru persoanele cu handicap grav, in conformitate cu legile in vigoare.

(2) Persoanelor cu handicap grav, care realizeaza venituri salariale in baza unui contract individual de munca, li se acorda o indemnizatie lunara de 400000 lei, suportata din credite bugetare.

 (3) Persoana cu handicap grav beneficiaza de scutire de plata taxei pentru abonamentul la curentul electric. Decontarea abonamentului se face pe baza de documente justificative, in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie; documentele justificative precum si modalitatea de decontare se stabilesc prin ordin comun al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Economiei si Comertului cu avizul Ministerului Finantelor, la 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legii.

Art.70. – (1)  Persoana care are in ingrijire si acorda asistenta persoanei cu handicap grav se numeste asistent personal.

a) Este angajat de catre autoritatile administratiei publice locale cu avizul serviciului public de asistenta sociala din subordinea acestora, pe baza recomandarilor anchetei sociale realizate de catre o comisie din cadrul compartimentului specializat al primariei, in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav;

b) Beneficiaza de un salariu echivalent cu salariul brut al asistentului social debutant din unitati bugetare;

c) Obligatiile si drepturile asistentului personal vor fi incluse in contractul de munca;

(2) Consiliul local al unitatii administrativ teritoriale in care beneficiarii isi au domiciliul sau resedinta este obligat sa aloce, fondurile necesare pentru situatiile de la art.70 alin.1, litera b).

(3) Nerespectarea alin.(2) este discriminare la adresa persoanelor cu handicap.

Art.71. – Persoanele cu handicap, parintii sau reprezentantii legali ai acestora pot opta pentru asistent personal sau pentru primirea unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitatile bugetare, altele decat cele clinice.

Art.72. – Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I. pot opta pentru indemnizatia de insotitor, prevazuta de art.61 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si cpompletarile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si in cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de varsta.

Drepturile de care beneficiaza copilul cu handicap

Art.73. - Persoana care are in intretinere un copil cu handicap grav sau accentuat, beneficiaza, la cerere, de concediu platit pentru ingrijirea copilului cu handicap pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani.

Art.74. - (1) Copiii cu handicap grav sau accentuat pana la varsta de 18 ani, aflati in intretinerea familiei, in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii, persoane juridice sau unui organism privat autorizat beneficiaza de alocatie de stat, in conditiile si in cuantumul prevazute de lege, majorat cu 200%.

(2) De acelasi cuantum al alocatiei vor beneficia si copiii fara handicap care au ambii parinti sau parintele intretinator cu handicap grav sau accentuat.

(3) Alocatia de intretinere pentru copiii cu handicap sever sau accentuat aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii, persoane juridice sau unui organism privat autorizat, in cuantumul prevazut de lege va fi majorata cu 100%.

(4) Alocatia de intretinere pentru copii cu handicap mediu sau usor, aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii, persoane juridice sau unui organism privat autorizat, in cuantumul prevazut de lege va fi majorata cu 50%.

Art.75. - Copiii prescolari, elevii si studentii cu handicap grav sau accentuat si  copiii fara handicap ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de locuri gratuite in tabere. Modalitatea de finantare se stabileste prin hotarare a Guvernului emisa de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice la 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

.Drepturile adultului cu handicap

Art.76. - (1) Persoanele cu handicap grav beneficiaza de o alocatie lunara cu caracter compensatoriu, echivalenta cu 70% din salariul minim brut pe tara pe toata durata existentei handicapului, iar persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de o alocatie lunara cu caracter compensatoriu in cuantum de 35% din salariul minim brut pe tara pe toata durata handicapului, indiferent de varsta si de venituri .

a) persoanele cu handicap grav, care cumuleaza salariul cu pensia pentru limita de varsta, pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacitatii de munca, vor opta pentru una din acestea sau pentru alocatia lunara cu caracter compensatoriu;

b) persoanele cu hanidcap grav, care nu desfasoara activitati salarizate, cumuleaza alocatia lunara cu caracter compensatoriu cu una din celelalte pensii stabilite potrivit legii.

c) pentru afectiuni care creeaza handicap ireversibil, alocatia cu caracter compensatoriu se stabileste pe toata durata vietii.

Drepturi de care beneficiaza familiile persoanelor cu handicap

Art.77. - (1) Familia care are un venit mediu lunar pe persoana aflata in intretinere mai mic sau egal cu salariul minim brut pe tara, primeste pentru fiecare copil sau adult cu handicap grav sau accentuat o alocatie de sprijin familial echivalenta cu 50% din salariul minim brut pe tara.

(2) Familia monoparentala care are un venit mai mic sau egal cu salariul minim brut pe tara, primeste pentru fiecare copil sau adult cu handicap grav sau accentuat aflat in intretinerea ei o alocatie de sprijin familial, echivalenta cu salariul minim brut pe tara.

Art.78. - La calcularea veniturilor medii lunare nu se inregistreaza ca venit echivalentul valoric al serviciilor acordate prin prevederile art. 68 alin(1), alin(2); drepturile cu caracter compensatoriu conform art.74, alin(1),(2) , art.76 alin(1) si(2).

Art.79. - De drepturile prevazute in articolele art.68 alin(1) lit. a), b), alin(2) si (3); art.69 alin(1) lit.a), b) si c), alin (2), alin (3); art.70 alin.(1) lit a) si b), alin (2) si (3); art.71; art. 72; art.74 alin (1), (2) si (3); art.75; art.76 alin (1); nu pot beneficia copii/adulti cu handicap grav sau accentuat care se afla in institutii, in care li se asigura intretinere completa din partea statului si nici persoanele care ii au in intretinere, ingrijire si supraveghere.

Art.80. - Drepturile acordate sau echivalentul valoric al acestora conform prevederilor art.68. alin.(1) lit. b) si c), alin.(2) si (3) se suporta de la bugetul de stat.

Art.81. - Drepturile acordate prin prevederile prevederile art.69 alin.(2); art.76 alin. (1) se suporta de la bugetul de stat .

Art.82. - Drepturile acordate conform prevederilor art.71; art. 72; art.74 alin (1), (2) si (3); arft.77 alin (1) si (2); se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Famiei.

Art.83. – (1) Drepturile acordate sau echivalentul valoric al acestora, conform prevederilor art.68 alin (1) lit a) si art.70 alin (1) lit.b) se suporta de la bugetul local.

(2) Echivalentului valoric si modalitatea de plata a acestuia pentru serviciile acordate conform prevederilor art.68 alin (1) lit. b), alin.(2) si (3) se va stabilii prin ordin comun al Ministrului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, al Ministrului Administratiei Publice si Internelor cu avizul Ministerului Finantelor Publice,  in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii.

CAPITOLUL VIII

Evaluarea, orientarea, formarea si reconversia profesionala a persoanelor cu handicap

Realizare de venituri

Sectiunea 1

Evaluarea, orientarea, formarea si reconversia profesionala

Art. 84. - (1) Orice persoana cu handicap, indiferent de varsta sau gradul de handicap, care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze profesional, trebuie sa aiba acces la evaluarea profesionala.

(2) Fiecare persoana evaluata trebuie sa aiba dreptul de a participa activ la procesul evaluarii sale profesionale, la informare si la alegerea activitatii profesionale care corespunde dorintelor si aptitudinilor sale.

(3) Toate datele si informatiile personale, colectate in cursul procesului de evaluare profesionala, trebuie sa fie confidentiale. Acestea  pot fi utilizate doar in interesul si cu acordul persoanelor evaluate.

Art.85. - (1) Orientarea profesionala se adreseaza atat persoanelor cu handicap care au fost/sunt incadrate in munca, celor care nu au experienta profesionala cat si celor care nu vor putea munci o anumita perioada.

(2) Persoana cu handicap si, daca este necesar familia sau reprezentantul sau, trebuie sa participe la ansamblul masurilor luate in vederea orientarii sale profesionale.

Art.86. - (1) Formarea profesionala a persoanelor cu handicap este  inteleasa ca un proces continuu, ingloband formarea initiala in cadrul educatiei scolare, pregatirea tehnica si reconversia profesionala a persoanelor devenite handicapate ca urmare a unei maladii sau a unui accident produs dupa incadrarea in munca cat si a persoanelor cu handicap care nu au in prezent meserii cerute pe piata muncii.

(2) Formarea profesionala a persoanelor cu handicap adulte se poate face in unitati obisnuite sau in unitati de munca protejate.

Art.87. - (1) Evaluarea, orientarea si formarea profesionala a copiilor si tinerilor cu handicap este realizata de catre sistemul educational in care sunt cuprinsi acestia : scoli obisnuite, scoli speciale, alternative educationale.

(2) Evaluarea, orientarea si formarea profesionala a persoanelor cu handicap adulte este realizata de catre comisia de evaluare, orientare si formare profesionala pentru persoanele cu handicap.

Art.88. - (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi,  la nivel judetean si al Municipiului Bucuresti se infiinteaza in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca/Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Serviciul de evaluare, orientare si formare profesionala pentru persoanele cu handicap.

(2) Componenta, regulamentul de organizare a serviciului de evaluare, orientare si formare profesionala pentru persoanele cu handicap cat si componenta comisiei de evaluare, orientare si formare profesionala se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii protectiei sociale si familiei, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii, la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) Activitatile specifice de evaluare, orientare si formare profesionala din cadrul serviciului de evaluare, orientare si formare profesionala pentru persoanele cu handicap se finanteaza prin intermediul proiectelor, programelor si creditelor cu aceasta destinatie. 

(4) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii in parteneriat cu Consiliul National al Dizabilitatii din Romania ale persoanelor cu handicap, elaboreaza un program national de formare si reconversie profesionala, emis prin hotarare a Guvernului la 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi..

(5)  Modalitatea de finantare a acestui program se stabileste de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor prin hotarare a Guvernului emisa la 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi..

Sectiunea a 2-a

Realizarea de venituri

Art.89. -  Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap si realizarea de venituri de catre acestia se face in conformitate cu legislatia generala a muncii, cu celelalte reglementari in vigoare, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta lege, in scopul integrarii socio-profesionale a acestor persoane.

Art.90. - (1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca in conditiile legii, de catre persoane juridice care angajeaza personal salariat, conform pregatirii lor profesionale si capacitatii fizice si intelectuale de care dispun, pe baza unui contract individual de munca.

(2) Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap se poate face prin crearea de locuri de munca obisnuite, adaptate, protejate precum si la domiciliu.

Art.91. - Persoanele cu handicap care nu pot lucra in conditiile corespunzatoare prevederilor art.90, pot desfasura activitati fara caracter lucrativ prin care sa-si dezvolte calitatile functionale, sociale si profesionale.

Art.92. - (1) Persoanele cu handicap indiferent de gradul handicapului, incadrate cu contract individual de munca, beneficiaza de urmatoarele drepturi de protectie :

a) pot ocupa, in conditiile legii, conform pregatirii si capacitatii fizice si intelectuale, orice functie in cadrul organigramei angajatorilor;

b) perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;

c) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului, pentru motive neimputabile acestora;

d) posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi in conditiile legii,  in cazul in care beneficiaza de o recomandare medicala in acest sens, acordata de Comisia de Integrare Socio-profesionala;

e) asigurarea de catre angajator, a tuturor adaptarilor si inlesnirilor necesare pentru inlaturarea oricaror impedimente in activitatea pe care o desfasoara persoanele cu handicap;

f) plata integrala a indemnizatiilor de concediu medical din fondul asigurarilor  sociale inca din prima zi de concediu medical.

(2) Asiguratii cu handicap grav beneficiaza de pensie pentru limita de varsta indiferent de varsta daca au realizat ca persoane cu handicap grav, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

Sectiunea a 3-a

Angajarea in munca a persoanelor cu handicap in mediul obisnuit de lucru

Art.93. - Persoanele juridice care angajeaza 25 sau mai multi salariati, sunt obligate sa angajeze la fiecare al 25-lea salariat o persoana cu handicap.

Art.94. – (1) In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la art.93 persoanele juridice vor fi obligate la plata unei penalitati lunare, catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, egala cu salariul minim brut pe tara, inmultit cu numarul de persoane pe care nu le-a protejat in vederea incadrarii in munca. Aceasta penalitate se va achita pana la data indeplinirii obligatiilor prevazute art.93.

(2) Penalitatea lunara incasata in conformitate cu alin (1) se varsa la bugetul Consiliului Judetean respectiv al Consiliului Municipiului General al Municipiului Bucuresti si este folosit pentru facilitarea incadrarii in munca a persoanelor cu handicap.

Art.95.- (1) Persoanele juridice, care angajeaza persoane cu handicap cu contract individual de munca pe o durata de cel putin 2 ani, primesc pentru fiecare persoana cu handicap angajata din bugetul Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe o perioada de 18 luni, o suma lunara reprezentand salariul minim brut pe tara.

(2) Persoanele juridice, care incadreaza absolventi proveniti din randul persoanelor cu handicap cu contract individual de munca pe o durata de cel putin 3 ani, primesc din bugetul Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe o perioada de 24 de luni pentru fiecare absolvent, o suma lunara reprezentand salariul minim brut pe tara.

(3) Persoanele juridice care nu sunt obligate sa faca angajari, au mai putin de 25 de angajati, sau angajeaza mai multe persoane decat obligatia lor de angajare, primesc, 50% din costurile necesare adaptarii locurilor de munca din fondurile obtinute conform art.94 alin (2). 

Sectiunea a 4-a

Angajarea in unitati de munca protejate

Art.96. - Unitatile de munca protejata (UMP) ofera persoanelor cu handicap conditii deosebite de lucru, necesare exercitarii profesiilor, precum si modalitatile de lucru care sa le usureze promovarea profesionala indeosebi prin accesul la locuri de munca obisnuite. Productia UMP se integreaza in economia normala de piata.

Art.97. - (1) UMP pot fi organizate ca ateliere, sectii de productie, prestari de servicii fara personalitate juridica in cadrul unitatilor economice sau asociatiilor persoanelor cu handicap sau ca unitati de sine statatoare cu personalitate juridica.

(2) UMP poate fi constituita si de o persoana cu handicap care este autorizata potrivit legii sa desfasoare activitati economice independente, cu conditia achitarii contributiilor de asigurari sociale prevazute de lege.

Art.98. - Incadrarea persoanelor cu handicap in UMP se face in limita de minim 30% din totalul locurilor de munca. Asistentul personal se poate incadra pe locul de munca destinat valizilor, cumuland salariul de asistent personal cu salariul de muncitor.

Art.99. - Scopul, profilul, gama de produse si de servicii ce urmeaza a fi realizate de UMP se stabilesc prin autorizatia de functionare acordata.

Art.100. - Modul de atestare a acestor unitati se stabileste prin ordin comun  al Ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emis la 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art.101. - (1) Organizatiile persoanelor cu handicap vor colabora in sistem de parteneriat cu autoritatile publice locale, cu inspectiile regionale aflate in subordinea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, cu Agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, cu alte persoane juridice, precum si cu specialisti, pentru sprijinirea UMP atat la infiintare cat si pe parcursul desfasurarii activitatii acestora.

(2) UMP prevazute la art.97 beneficiaza  de urmatoarele facilitati: 

a) scutire de la plata impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau pentru amenajarea locurilor de munca protejate, special organizate, potrivit prevederilor legale, pentru unitatile prevazute la art.97;

b) UMP prevazute la art.97 beneficiaza de scutire de plata a taxelor vamale pentru importurile de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje si parti componente necesare procesului de productie, inclusiv a produselor necesare protectiei specifice individuale sau colective a persoanelor cu handicap; este interzisa instrainarea sau vanzarea acestor produse care au beneficiat de scutire,  timp de 5 ani, cu exceptia vanzarii lor catre alte UMP, sub sanctiunea achitarii de catre cumparator a taxelor vamale  a importului, recalculate la data tranzactiei.

c) UMP, pe o perioada de 18 luni de la infiintare, pentru fiecare persoana cu handucap angajata cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, primesc de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei o suma lunara reprezentand salarul minim brut pe economie.

d) UMP, primesc 50% din costurile necesare adaptarii locurilor de munca, din fondurile obtinute conform art.94 alin (2).

e) Scutirea de plata catre orice sursa pentru finantarea protectiei speciale a persoanelor cu handicap. 

f) Scutire de plata a taxelor de autorizare sau de reautorizare, precum si a altor taxe speciale.

g) Scutire de T.V.A. cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata a operatiunilor desfasurate de unitatile protejate autorizate.

h) Alte drepturi acordate de catre autoritatile administratiei publice locale finantate din fondurile proprii.

Art.102. - Persoana cu handicap va primi ajutorul de somaj pe o perioada dubla de timp ca persoana sanatoasa, de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Art.103. - (1) La inceputul fiecarui an calendaristic UMP au obligatia sa prezinte Agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca  o informare care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi respectarea dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitatii ca unitate protejata si masurile intreprinse pentru realizarea adaptarilor si inlesnirilor necesare pentru desfasurarea activitatii persoanelor cu handicap.

(2) Realitatea datelor din informare va fi certificata de catre organizatia neguvernamentala a persoanelor cu handicap in cazul in care a sprijinit infiintarea sau functionarea respectivei UMP. 

Art.104 - UMP prevazute la art.97 alin. (1) pot organiza cursuri de calificare/recalificare la locul de munca pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul si sprijinul Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei si al Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Sectiunea a 5-a

Munca la domiciliu

 Art.105. - (1) Munca la domiciliu poate fi reprezentata prin mai multe forme de activitate:

a) efectuata in calitate independenta;

b) furnizata de sectorul privat sau public;

c) organizata de UMP;

d) furnizata de organizatii neguvernamentale ale persoanelor cu handicap din domeniu.

(2) Persoana fizica sau juridica care angajeaza persoane cu handicap  ce presteaza munca la domiciliu are obligatia de a asigura transportul materialelor la si de la domiciliu, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate si al produselor finite pe care le realizeaza.

CAPITOLUL IX

Formarea personalului care participa la procesul instructiv- educativ  de reabilitare si de integrare a persoanelor cu handicap

Art.106. - Toate persoanele care au datoria sa intervina direct sau indirect in domeniul educarii, recuperarii/reabilitarii, evaluarii, orientarii, formarii si reconversiei profesionale  si a integrarii sociale a persoanelor cu handicap, beneficiaza de o instruire adecvata.

Art.107. – (1) Instruirea si reciclarea acestui personal se va face dupa programe de pregatire, reconversie/perfectionare intocmite de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii , in colaborare directa cu Ministerul Sanatatii , Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei impreuna cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, care au atributii in aplicarea masurilor stabilite prin prezenta lege. 

(2)   Furnizorii de servicii specializate acreditate pot organiza, in limitele leggii, activitati de formare pentru personalul propriu precum si pentru personalul care activeaza in cadrul altor institutii sau organisme cu atributii similare.

Art.108. - (1) Actualele scoli speciale pot servi ca: centre de instruire pentru personalul didactic implicat in procesul de integrare, centre de resurse umane si materiale pentru dezvoltarea scolilor, inclusiv a laboratoarelor si cabinetelor de asistenta psiho-pedagogica specializata, baze de experimentare/cercetare.

(2) Se dezvolta centre de formare si perfectionare, bazate pe institutiile traditionale formatoare, universitati, colegii dar si pe institutii, organizatii neguvernamentale care si-au adus contributia la formarea si perfectionarea  personalului implicat in procesul de integrare sociala a persoanelor cu handicap.

Art.109. - In conformitate cu nevoile aparute in activitatea de integrare sociala a persoanelor handicapate, se instituie recunoasterea unor noi meserii in nomenclatorul de meserii al Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei: ergoterapeut, consilier de orientare, specialist in terapie ocupationala, agent specializat in cautarea unui loc de munca pentru persoanele cu handicap, consilier vocational, ghid de comunicare, specialist in adaptarea locului de munca.

CAPITOLUL X

Viata de familie, integritatea personala

Protectia juridica

Art.110. - Toate persoanele cu handicap, indiferent de tipul handicapului, beneficiaza de dreptul de a fi evaluate si de a li se stabili severitatea handicapului pe care il au.

Art.111. - Exersarea drepturilor de baza ale persoanelor cu handicap, precum si dreptul de a nu fi discriminate, sunt protejate  prin lege.

Art.112. - (1) Crearea alternativelor pentru prevenirea institutionalizarii este obligatorie pentru orice instanta care vine in contact cu problemele persoanelor cu handicap.

(2) Organele de specialitate ale administratie publice centrale si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele necesare pentru dezvoltarea unor retele de servicii comunitare de tipul - servicii rezidentiale de tip familial, servicii de zi, servicii de criza si orice alt serviciu creat pentru respectarea si exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap in conformitate cu prevederile art.1 alin. (1).

(3) Autoritatile administratiei publice locale incheie conventii/contracte cu organismele private autorizate pentru acordarea de servicii, in conformitate cu prevederile art. 114, alin. (2) in cadrul unui parteneriat public privat.

Art.113. - (1) In cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibilitatea totala sau partiala de a-si administra bunurile personale, ea trebuie sa beneficieze de protectie juridica sub forma unei tutele si de asistenta juridica. In acest caz persoana cu handicap devine protejata.

(2) Odata cu preluarea tutelei, tutorele are obligatia de a face un inventar al tuturor bunurilor mobile si imobile ale persoanei cu handicap si este obligat sa prezinte anual un raport de gestiune in fata organelor in drept.

(3) Atunci cand persoana cu handicap nu are rude sau persoane care sa preia tutela sau tutela ramane vacanta, judecatorul va deschide procedura de preluare a tutelei de catre autoritatile statului.

Art.114. -  In cazul in care copiii/adultii sunt institutionalizati temporar sau permanent, din vina parintilor/tutorilor legali, acestia vor suporta total sau partial plata serviciilor acordate pe durata institutionalizarii, daca respectivii parinti/tutori legali au un venit egal sau mai mare decat salariul mediu brut pe economie.

Art.115. - (1) Parintii/tutorii persoanelor cu handicap, copii si/sau adulti, trebuie consultati atunci cand se ia o decizie referitoare la persoana in cauza.

(2) Parintii/tutorii persoanelor cu handicap au dreptul sa beneficieze de servicii de consiliere/consultanta, indrumare si sprijin al familiei.

(3) Persoanele cu handicap beneficiaza de servicii de consiliere si informare privind exercitarea drepturilor fundamentale.

Art.116. - (1) Organizatia neguvernamentala a persoanei cu handicap, a carui membru este persoana cu handicap sau dupa caz parintele sau tutorele acestuia, indiferent daca aceasta traieste in familie, institutie de stat sau privata,are dreptul de a o reprezenta in justitie atunci cand drepturile acesteia sunt incalcate. 

(2) Actiunea este scutita de plata timbrului judiciar, de cheltuieli de judecata si beneficiaza de asistenta juridica gratuita.

CAPITOLUL XI

Cercetare si statistica

Sectiunea 1

Cercetare

Art.117. - Institutele de cercetare de profil initiaza si sprijina programe de cercetare, atat in domeniul problemelor sociale si economice care afecteaza viata persoanelor cu handicap si a familiilor acestora cat si in domeniul promovarii unor cercetari comprehensive in domeniul obstacolelor care afecteaza negativ participarea persoanelor cu handicap la viata societatii. Aceste cercetari includ studii asupra cauzelor, tipurilor si frecventei aparitiei deficientelor cauzatoare de handicap, cat si studii legate de prevenirea, identificarea si tratamentul deficientelor/incapacitatii.

Institutele de cercetare evalueaza serviciile specializate oferite persoanelor cu handicap.

Art.118. - Programele de cercetare sunt finantate direct de la bugetul statului, alocandu-se un anumit procent din Produsul intern brut , in functie de cerinte si necesitati, care va fi distribuit institutelor de cercetare din domeniu prin hotarare a Guvernului la 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Sectiunea a 2-a

Statistica

Art.119. - Formularea si punerea in aplicare a unei politici coerente in favoarea persoanelor cu handicap precum si evaluarea efectelor sale, se bazeaza pe o apreciere cat se poate de exacta a situatiei si a necesitatilor celor vizati.

Art.120. - Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap aduna toate datele statistice, date demografice, familiale, legate de natura si originea incapacitatii, de felul scolarizarii, de ocupatie, de locuinta, de felul serviciilor specializate folosite, natura si nivelul veniturilor, etc. In transmiterea acestor informatii la alte institutii, trebuie sa se protejeze dreptul individului la viata privata si integritatea personala.

Art.121. -  Autoritatile competente: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului in parteneriat cu Consiliul National al Dizabilitatii din Romania adopta terminologia si criteriile pentru efectuarea recensamantului national.

CAPITOLUL XII

Organisme private

Art. 122. - (1) Organismele private, care desfasoara activitati in scopul crearii de servicii specializate in conformitate cu art.1 alin(1) sunt persoane juridice de drept privat.

(2) In desfasurarea activitatilor prevazute la alin(1), organismele private autorizate se supun regimului de drept public prevazut de prezenta lege precum si de reglementarile pentru care aceasta este pusa in executie.

Art.123. - Procedura, criteriile si conditiile de autorizare a organismelor private, se stabilesc in functie de tipul serviciului acordat, prin prevederile art.124 alin (1) si se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prtezentei legi.

CAPITOLUL XIII

Dispozitii finale si tranzitorii

Art.124. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.

Art.125. – In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiiei, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor impreuna cu celelalte ministere si organe ale administratiei centrale care au atributii in aplicarea masurilor stabilite prin prezenta lege, vor elabora Normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aplica prin hotarare a Guvernului.